Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu vēlamies ikvienu informēt par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzības līmeni, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām mūsu veiktajā personas datu apstrādē.

 

Saturs

Saturs

1.      Izmantotā terminoloģija. 1

2.      Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku. 2

3.      Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi 5

3.1.   Ar Pakalpojumu platformas apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrāde. 5

3.2.   Sīkdatnes. 6

3.3.   Ar sadarbības piedāvājumu, jautājumu uzdošanu, tajā skaitā jautājumu par konkrētu nekustamo īpašumu, ierosinājumu vai sūdzību izteikšanu saistīta datu apstrāde. 7

3.4.    Sarunu ieraksti (ar saziņas kanāla pārvaldību un tiesisko interešu nodrošināšanu saistītā datu apstrāde) 7

3.5.    Saites uz sociālajiem tīkliem.. 8

4.      Cita informācija. 8

 

1.     Izmantotā terminoloģija

 

1.1. Pārzinis, arī mēs: SIA "Dream International", reģistrācijas numurs: 40103804328, juridiskā adrese: Rīga, Hospitāļu iela 39 -20, tālrunis: +371 29400053, epasts: info@dreaminternational.lv

1.2. Pakalpojumu platforma: Pārziņa uzturēta tīmekļa vietne https://dreaminternational.lv

1.3. Personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;

1.4. Datu subjekts, arī Jūs: dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Pakalpojumu platformas apmeklētājs;

1.5. Personas datu apstrāde: jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu;

1.6. Datu apstrādes nolūks: mērķis, ko ir paredzēts sasniegt Pārzinim, veicot Datu subjekta Personas datu apstrādi;

1.7. Regula: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kuru dalībvalstīs tiek piemērota no 2018.gada 25.maija;

1.8. Pārskatatbildības princips: Pārziņa spēja pierādīt, ka tas veiktajās Personas datu apstrādēs ir ievērojis Regulas prasības.

2.     Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku

 

2.1. Datu apstrādes veicēji (datu saņēmēji):

2.1.1.    Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;

2.1.2.    ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem Datu apstrādes nolūkiem;

2.1.3.    valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā, tiesībaizsardzības iestādes, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot juridiskā pienākuma izpildi un pēc attiecīga pieprasījuma nododot Personas datus, kā arī situācijās, kur datu nodošana ir saistīta ar Pārziņa tiesiskajām interesēm, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības;

2.1.4.    īpašos gadījumos, par kuriem Datu subjekts tiks informēts papildus datu ievākšanas vai iegūšanas procesa laikā, datu apstrādē var būt iesaistīts arī kopīgs pārzinis – situācijās, kad kopīgi ar Pārzini Datu apstrādes nolūks attiecas arī uz kādu citu organizāciju;

2.1.5.    trešās personas situācijās, kur datu saņemšana ir šo trešo personu vai Pārziņa viennozīmīgas leģitīmās intereses, piemēram, bet ne tikai, iebraucot teritorijā, kurā ir ierobežota piekļuve, tiek nodoti transporta līdzekļa un tā vadītāja dati, attiecīgas piekļuves nodrošināšanai;

2.2. Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus un informācijas sistēmas, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē;

2.3. Tiesības iesniegt sūdzību:

2.3.1.    Ikvienā situācijā, kurā Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, ir pārkāpis tā tiesības, Datu subjekts ir tiesīgs sūdzēties uzraudzības iestādē pēc savas izvēles. Pārzinim, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (tīmekļa vietnes adrese – www.dvi.gov.lv);

2.3.2.    Datu subjektam ir arī atsevišķa tiesība par prettiesisku datu apstrādi un citos gadījumos, kuros Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka tā tiesības ir pārkāptas, vērsties tiesā, ievērojot Civilprocesa likuma noteikumus;

2.4. Datu subjekta tiesības: Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuras Pārzinis pēc iespējas nodrošina. Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt tiesiski vai faktiski īstenojama, tomēr jebkurā situācijā, Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens vai trīs mēneši no iesnieguma iesniegšanas brīža. Lai realizētu kādu no savām tiesībām, Jums jāsazinās ar mums, izmantojot kādu no saziņas iespējām – epastu, tālruni vai attiecīgu sadaļu Pakalpojumu platformā. Tiesības, kas saskaņā ar Regulu Datu subjektam piemīt ir:

2.4.1.    Piekļuve personas datiem – Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem Personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida (piebilde, šeit un turpmāk, rakstveida nozīmē arī rakstveidam pielīdzināmu (piemēram, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu);

2.4.2.    Personas datu labošana - Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

2.4.3.    Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī attiecīgā Datu apstrāde var būt radījusi tiesības mūsu leģitīmai interesei vai tiesību normās bāzētu tiesisku pienākumu, tādēļ mēs Jūsu personas datus turpināsim apstrādāt citiem, saistītajiem nolūkiem;  Ņemiet vērā! Īpašs brīdinājums par piekrišanas atsaukumu situācijās, kad piekrišana dota sīkdatņu apstrādei – Jums kā Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst sīkdatnes no Jūsu iekārtas; šāda darbība ir pielīdzināma piekrišanas atsaukumam; Pārzinim nav tehnisku iespēju veikt sīkdatņu dzēšanu Jūsu iekārtā. Detalizēta informācija par sīkdatnēm skatāma sadaļā Sīkdatnes, kā arī šeit Lietošanas noteikumi

2.4.4.    Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz tiesiskajām interesēm – Jums ir tiesības iebilst pret tādu Personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm (tiesiskais pamatojums tādai Personas datu apstrādei – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktam). Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā! Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli (piemēram, pārliecinoša interese aizsargāt savas tiesības tiesas vai ārpustiesas strīdus procesā) turpināt datu apstrādi, tomēr Jūs saņemsiet motivētu atbildi jebkurā gadījumā.

2.4.5.    Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa vai ļauj mums datus saglabāt, kā arī situācijās, kurās datu apstrāde viennozīmīgi ir nepieciešama līguma saistību izpildei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

2.4.6.    Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka mēs turpināsim Jūsu datus glabāt, bet to izmantošanas nolūki būs ierobežoti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

2.4.7.    Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

2.5. Mūsu rīcība ar Jūsu datiem vienmēr atbilst augstākajiem standartiem un pārskatatbildības principam:

2.5.1.    Ievācot Jūsu personas datus, mēs rīkojamies kā krietnam un gādīgam saimniekam pieklājas, un datus apstrādājam tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus nevienai citai personai, izņemot, ja pastāv likumā noteikta vai ar līgumu nodibināta situācija, kas tiek attiecīgi dokumentēta;

2.5.2.    Mēs regulāri izvērtējam ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos Personas datus un, pārliecināmies, ka datu kategorijas un datu glabāšana notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus;

2.6. Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē.

2.7.                  Datu nodošana uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts): Augstas veiktspējas un drošības nodrošināšanai, mūsu fiziskie datu apstrādes resursi (serveris) glabājas Apvienotajā Karalistē, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts, taču, Eiropas Komisija 2021. gada 28.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru Apvienotā Karaliste ir atzīta par valsti, ar adekvātu datu aizsardzības līmeni. Līdz ar to, Personas datu nodošana uz Apvienoto Karalisti tiek veikta pamatojoties uz Regulas 45.panta pirmo punktu. Pārliecināšanās par to, vai datu nodošana ir adekvāta un droša ir mūsu ikdienas rutīnas procesa sastāvdaļa, kā arī mums ir izstrādāts rīcības plāns situācijai, ja kādu globālu vai lokālu notikumu rezultātā Apvienotās Karalistes atzīšana par valsti ar adekvātu datu aizsardzības līmeni, tiks apturēta uz laiku vai izbeigta pilnībā.

3.     Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

 

3.1. Ar Pakalpojumu platformas apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrāde:

3.1.1.               Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Pakalpojumu platformas darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

3.1.2.               Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Pakalpojumu platformu, informēt sabiedrību un iespējamos klientus par sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Pakalpojumu platfromas drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

3.1.3.               Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Pakalpojumu plataformu var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Pakalpojumu platformas apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

3.1.4.               Jāņem vērā! Pārziņa resursi ir izvietoti valstī, kura nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts, un ikviens ar Pakalpojumu platformas atvēršanu saistīts datu apstrādes gadījums nozīmē personas datu nodošanu uz trešo valsti (detalizēta informācija par Personas datu nodošanu – 2.7.punktā)!

3.1.5.               Pakalpojumu platforma ir paredzēta personām ar pilnu rīcībspēju!

 

3.2. Sīkdatnes

3.2.1.Attiecībā par Pārziņa veikto datu apstrādi izmantojot sīkdatņu mehānismu, detalizēta informācija ir sniegta šeit: Lietošanas noteikumi Vispārīga informācija:

3.2.2.                 Pārzinis izmanto tehniski nepieciešamas sīkdatnes, kuras Pakalpojuma platformas apmeklētāja iekārtā tiek uzstādītas automātiski – tiesiskais pamatojums ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Pakalpojuma platformas darbību;

3.2.3.                 Pārzinis izmanto citas sīkdatnes, tajā skaitā, analītiskās, statistikas un mārketinga nolūkiem nepieciešamās. Pakalpojuma platformas apmeklētāja iekārtā šīs sīkdatnes tiek ievietotas tikai pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas.

3.2.4.                 Sīkdatnes jebkurā brīdī Pakalpojuma platformas apmeklētājs var izdzēst no savas iekārtas – tādā gadījumā, izpildoties iepriekšminētajiem nosacījumiem (3.2.1. un 3.2.2.), sīkdatnes tiks uzstādītas no jauna, apmeklējot Pakalpojuma platformu.

 

3.3.                  Ar sadarbības piedāvājumu, jautājumu uzdošanu, tajā skaitā jautājumu par konkrētu nekustamo īpašumu, ierosinājumu vai sūdzību izteikšanu saistīta datu apstrāde

3.3.1.             Process un nolūki: Datu subjekts, izmantojot Pakalpojumu platformā izvietoto kontaktu formas vai citus saziņas kanālus (piemēram, e-pasts, vai Pakalpojumu platformā esošais saziņas līdzeklis Jivochat) iesniedz attiecīgu informāciju vai uzdod jautājumu Pārzinim. Iesniedzot datus jāņem vērā sekojoši apstākļi:

3.3.1.tiesiskais pamats - mūsu leģitīmā interese (atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam) veikt uzņēmējdarbību, kā arī uzzināt Jūsu viedokli, lai sniegtu Jums atbildi vai spētu labāk Jūsu vēlmēm pielāgot Pakalpojumu platformu, sadarbības piedāvājumus, komunikāciju u.tml.;

3.3.2.             sadarbības piedāvājuma gadījumā tiesiskais pamats ir arī datu subjekta izrādīta vēlme nodibināt iespējamu sadarbību (palīdzēt iegādāties, izīrēt, iznomāt vai pārdot konkrētu nekustamo īpašumu), kas atbilst Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunktam, proti, tāda datu apstrāde, kas ir nepieciešama līguma saistību izpildei vai darbībām pirms līguma saistību nodibināšanas;

3.3.3.             kontaktinformācija (vārds, e-pasts, cita kontaktinformācija, ziņojuma tēma un ziņojums) ir nepieciešama, lai mēs spētu sagatavot Jums atbildi, sadarbības piedāvājumu, kā arī, lai Jums būtu iespējams realizēt savas datu subjekta tiesības; citiem mērķiem Jūsu sniegtā kontaktinformācija netiks izmantota;

3.3.4.             Vispārīgā gadījumā mēs uz Jūsu jautājumu atbildi sniegsim ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.

3.3.5.             Papildus informācija saistībā ar Pakalpojumu platformas komunikācijas rīka Jivochat izmantošanu:

3.3.5.1.             Minētais rīks ir paredzēts savstarpējai komunikācijai starp Pakalpojumu platformu un apmeklētāju.

3.3.5.2.             Rīka izmantošana ir pilnīgi brīvprātīga, taču tās mērķis ir profesionāla komunikācija, proti, saturs, kuru Pakalpojuma platformas apmeklētājs pauž, ir sagaidāms profesionāls un saistīts ar Pakalpojumu platformu vai sniegtajiem pakalpojumiem (tātad, rīka izmantošana nav paredzēta privāta rakstura satura informācijas apstrādei!);

 

3.4.               Sarunu ieraksti (ar saziņas kanāla pārvaldību un tiesisko interešu nodrošināšanu saistītā datu apstrāde)

3.4.1.           Process un nolūks: Veicot telefoniskās (balss) zvana pārvaldību, saruna tiek ierakstīta un glabāta, lai:

3.4.1.1.             Nodrošinātu pierādījumu bāzi iespēja strīda gadījumā, saistībā ar organizēto darījumu vai darījuma ieceri, sniegto vai saņemto informāciju, u.c. (datu apstrādes ilgums konkrētajam nolūkam – viens gads);

3.4.1.2.             Nodrošinātu kvalitātes kontroli sniegtajiem pakalpojumiem un uzlabotu komunikācijas efektivitāti; (datu apstrādes ilgums konkrētajam nolūkam – 10 gadi tad, ja ieraksts ir saistīts ar notikušu darījumu vai 1 gads, ja ieraksts nav saistīts ar notikušu darījumu);

3.4.2.        Tiesiskais pamatojums ir atbilstošs Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam – Pārziņa leģitīmā interese veikt attiecīga veida uzņēmējdarbību, nodrošinot tās efektivitāti, kā arī iegūt, saglabāt un izmantot pierādījumus iespēju strīdu risināšanai kā tiesas tā ārpustiesas procesos;

3.4.3.        Apstrādātātie dati: tālruņa numurs, informācija par zvana veikšanas datumu un laiku, ilgumu, kā arī sarunas saturs (ieraksts);

3.4.4.        Piezīme: Pārzinis komunikācijas kanālus izmanto profesionāliem nolūkiem un tas nav paredzēts privāta rakstura informācijas, piemēram, īpašo kategoriju datu, apstrādei;

3.4.5.        Lai datu subjekts izmantotu savas kā datu subjekta tiesības, nepieciešams pārbaudīt detalizētu informāciju, kas ir saistīta ar konkrēto zvanu, tādēļ, piekļuve šādai informācijai vai tās izpaušana var notikt vienīgi klātienes procesā.

 

3.5.             Saites uz sociālajiem tīkliem

3.5.1.         Process: Sekojot Pakalpojumu platformā izvietotajām norādēm uz sociālajiem tīkliem, iespējams nonākt Pārziņa uzturētajā sociālā tīkla kontā – tad, ja Jums kā apmeklētājam ir attiecīgajā sociālajā tīklā konts, informācija par mūsu konta apskati būs redzama kā standarta funkcija izmantotajā sociālajā tīklā, piemēram, Jūs variet izmantot arī piesekošanās vai dalīšanās funkciju.

3.5.2.         Nolūks un vienlaicīgi tiesiskā interese: Nodrošināt efektīvu komunikāciju un informācijas apmaiņu ar iespējamiem klientiem, jaunu klientu piesaiste, sabiedrības informēšana par dažādām aktivitātēm.

3.5.3.        Tiesiskais pamatojums: Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts – pārziņa tiesiskā interese.

3.5.4.        Informācijas apstrādes ilgums – kamēr pastāv nolūks, tehniskās iespējas un lietotājs ar savu izvēli nav pārtraucis sadarbību. Gadījumā, ja sociālais tīkls pārtrauks darbību, vai mēs pārtrauksim attiecīgā sociālā tīkla izmantošanu, tiks pārtraukta arī datu apstrāde;

3.5.5.        Papildus piezīme: tad, ja ar attiecīgā sociālā tīkla starpniecību tiek organizētas reklāmas kampaņas vai cita veida aktivitātes, tiek izmantoti vispārējie attiecīgā sociālā tīkla lietošanas noteikumi.

4.                   Cita informācija

4.1.             Šis informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta Pakalpojumu platformā, ietverot būtiskās izmaiņas.

4.2.             Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu izmantošanu pieejama šeit: Lietošanas noteikumi

4.3.             Pēdējās izmaiņas 2022. gada 20.aprīlī

4.4.             Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!

Vai vēlaties pārdot vai izīrēt savu īpašumu?